Merry Christmas Whatsapp Status In Hindi, English, Tamil & Marathi

Merry Christmas Whatsapp Status

Whatsapp Status for Christmas – When it comes to sending cute greetings of Christmas to your dearest family and friends, then you can take help of the advanced technology of social medias such as Facebook, Twitter, Whatsapp and much more. In 2017, Christmas will be celebrated on Monday, December 25th, and hence we recommend you to wish your beloved ones with impressive Merry Christmas Whatsapp status and have a lot of fun with them. Explore our article to find more precious and sentimental Christmas Whatsapp status in English, Hindi, Marathi, and Tamil.

Merry Christmas Whatsapp Status

With the new age technology of social media platforms and popular messaging apps, it becomes very easy to reach out to our loved ones and share our heartiest regards and wishes with them. As the festive season of Christmas is approaching near, we have gathered an amazing collection of Merry Christmas Whatsapp Status for you so that you can delight your loved ones and meanwhile express your desire sentiments too. Check out our extensive collection of most beautiful and lovely Whatsapp Status for Christmas and wish everyone a happy and prosperous Merry Christmas 2017.

To my Frîénds änd Fämîly, Néär änd Fär: Î lové you äll änd hopé you Änd hävé ä véry Mérry Chrîstmäs..

To äll thosé who récéîvéd ä book from mé äs ä Chrîstmäs présént…

Chrîstmäs… îs not än éxtérnäl évént ät äll, but ä pîécé of oné’s homé thät oné cärrîés în oné’s héärt.

Merry Christmas Whatsapp Status

Merry Christmas Whatsapp Status
Merry Christmas Whatsapp Status

Mäy thîs Chrîstmäs bé so spécîäl thät you névér évér féél lonély ägäîn änd bé surroundéd by lovéd onés throughout! Mérry Chrîstmäs.

Wîshîng our éntîré Héro’s ä véry Mérry Chrîstmäs. Wîsh you could bé homé. Mérry Chrîstmäs to äll thé mén änd womén în unîform.

Mäy your homé bé fîlléd wîth Chrîstmäs songs, cäkés, cändîés änd äll thé lové thät thîs féstîvé séäson brîngs.

Chrîstmäs, my chîld, îs lové în äctîon. Évéry tîmé wé lové, évéry tîmé wé gîvé, ît’s Chrîstmäs.

“To my Frîénds änd Fämîly, Néär änd Fär,
Î lové you äll änd hopé you hävé ä véry Mérry Chrîstmäs.”

Whatsapp Status for Christmas

Merry Christmas Whatsapp Status
Merry Christmas Whatsapp Status

 Î mét lové, péäcé, wéälth, héälth & häppînéss
Théy néédéd ä pérmänént pläcé to stäy so
Î gävé thém your äddréss hopé théy ärrîvé soonly.
Wîshîng you Ä véry Mérry & Prospérous.

Chrîstmäs ääyä chrîstmäs ääyä,
Bäccho kä män lälchäyä,
Säntä cläus äyéngé,
Näyé khîloné läyéngé,
Säîntä né dî ääwäj,
Äénî ääo, johny ääo,
Chrîstmäs kä yé dîn
Khushî sé mänäo.

Bäccho kä dîn, tohfon kä dîn
Säntä ääyégä kuch tumhé déké jäyégä
Bhul nä jänä usé shukrîyä kéhnä..
Yähî säädgî Îshu humé sîkhäyégä!
Chrîstmäs Däy kî Shubhkämnäyé

Merry Christmas Status for Whatsapp

Merry Christmas Whatsapp Status
Merry Christmas Whatsapp Status

Also See: Christmas Greeting Cards

Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi & English

The festivity of Christmas brings an excellent opportunity or moment to exchange gifts, messages, and greetings with your near and dear ones. This year, make the occasional event of Christmas more enjoyable and memorable festival by sending a set of warm wishes in the form of Whatsapp status. Here’s our huge collection of Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi as well as Merry Christmas Whatsapp Status in English. Browse through our wonderful collection and also feel free to share it with all your dearest ones on the auspicious eve of Christmas.

“क्रिसमस की खुशी और शांति आप के साथ आप खुश क्रिसमस ऊपर स्वर्ग से आशीर्वाद के मौसम बधाई साल के माध्यम से सभी हो सकता है!”

आस्था आप इस क्रिसमस मेरी क्रिसमस के लिए सभी तीन हो सकता है, प्यार सब बातों सुंदर बना देता है, आशा है कि सब कुछ काम करता है, सभी चीजों को संभव बनाता है!”

“इस क्रिसमस आप कभी नहीं फिर कभी अकेला महसूस करते हैं, और भर प्रियजनों से घिरा हुआ हो सकता है, इतना खास हो सकता है!”

“क्या आप इस क्रिसमस ला सकते हैं का सबसे अच्छा बधाई, एक खुशी, शांतिपूर्ण और प्यार भरा क्रिसमस है!

“क्रिसमस, एक समय और न ही मौसम है, लेकिन मन की एक अवस्था नहीं है शांति और दया का मज़ा लेते हैं, दया में विपुल होने के लिए क्रिसमस की वास्तविक भावना के लिए है।

Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi

Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi
Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi

For thé wägés of sîn îs déäth, but thé fréé gîft of God îs étérnäl lîfé în Chrîst Jésus our Lord.

Chrîstmäs îs ä tîmé whén you gét homésîck – évén whén you’ré homé.

Chrîstmäs doésn’t comé from ä storé, mäybé Chrîstmäs pérhäps méäns ä lîttlé bît moré.

Mäy you fînd hopé änd péäcé thîs joyous séäson änd mäy thé comîng yéär bé your most succéssful yéär yét.

Merry Christmas Whatsapp Status in English

Merry Christmas Whatsapp Status in English
Merry Christmas Whatsapp Status in English

Also See: Christmas Cards Messages

Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil & Marathi

Whatsapp status is considered to be a great medium through which people can be able to showcase their heartfelt feelings to someone special. Wishing through a meaningful and awesome status is regarded as easy and simple way. Thus, on the delightful festival of Christmas, you can greet your closed ones with these expressive and adorable Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi and show your immense love and care in a unique way. You will also find a series of Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil which you can even share with your companions and lovable people.

नाताळ सण साजरा करु उत्साहात,
प्रभू कृपेची करो बरसात….
नाताळाच्या प्रेमपुर्वक शुभेच्छा!

प्रभूची कृपादृष्टी आपल्यावर नेहमी राहो,
आपल्या जीवनात प्रेम, सुख-समृध्दी येवो.
मेरी ख्रिस्तमस! नाताळाच्या शुभेच्छा!!

या नाताळात, सांताक्लॉज आपणासाठी अक्षय सुखाची अमुल्य भेट घेऊन येवो!
मेरी ख्रिस्तमस! नाताळाच्या शुभेच्छा!!

नाताळाच्या या शुभ दिनी
प्रभू आपल्या सर्व संकल्पना पुर्ण करो.
ख्रिस्तमसच्या अनेक शुभेच्छा!

Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi

Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi
Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi

Iraivannin Arull
Enrum Namakku Kidaikkum
Enru Nambuvoam
Oru Indianaaga
Jesus-in Pirappai Kondaduvoam…
Anaivarukkum Christmas NalVazhthukkal…
Happy Christmas

Aalaalukku
Ippadi Peasaama
Irundha Eppadi…???
Innum Konjam
Naall dhaan Irukku!!!
Yaaraavadhu
Advance Wishes
Aarambingappa…
Naaney
Arambikkirean
“Merry Christmas”

Nemadhiga Christmas and
Santhoshamga and anotha
Successful kavalani
Nuthana shubhakshalu

Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil

Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil
Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil

Periya koḻuppu maṉitaṉ maṇikku muṉṉēṟṟam
uṅkaḷ cāḷaram, uṅkaḷai iḻuttu vaikkiṟatu
oru vēlaiyiliruntu nī cāṇṭāviṭam coṉṉāy kavalaippaṭātē
nāṉ uṅkaḷukku kiṟismas tēvai. “Hāpsi kiṟismas”

eṉakku uṅkaḷ paṭam irukka muṭiyumā,
ataṉāl cāṇṭā kiḷās cariyāka teriyum
eṉṉa koṭukka vēṇṭum. Iṉiya kiṟistumas.

Inta iraṇṭu viṣayaṅkaḷ
māṟum pūmiyai māṟṟa muṭiyātu
kiṟistuviṉ tāḻmaiyum makimaiyum niṟaintirukkum
piṟappu, naṇpaṉukku naṇpaṉiṉ aṉpu.

Best^ Christmas Greeting Card Messages For Friends & Family

Christmas Greetings Messages

Christmas Greeting Card Messages- The festival of Christmas is most joyous international holiday of the year which celebrated throughout the world on December 25th with immense joy, excitement, and fervor. The blissful occasion brings family and friends together and it also help us appreciate the love of our beloved ones in our lives that we often take for granted. With the lovely festive season of Christmas is approaching soon, get ready to showcase your heartiest sentiments and affection for all those important people in your life by sending these amazing Christmas greeting card messages and wishes from our below-provided collection.

Christmas Greetings Messages

The occasion of Christmas is an infamous holiday with a beautiful spirit and numerous traditions. One of the most amazing traditions is greeting each other with a lot of charming and sentimental Christmas Greeting Messages to everyone. As the holiday season is inching closer, check out these lovely Christmas Wishes Messages which can be shared with your dear ones and try to make this festivity truly wonderful and magical one by even sending a bunch of Merry Christmas Greetings Messages to them. We hope you enjoy this collection of Christmas wishes & messages.

Mây thè mèlody ând spïrït of thè holïdâys fïll your homè wïth lovè ând pèâcè. Ï wïsh you âll thè bèst ând Happy New Year too!

Ïn thïs lovèlïèst ând hâppïèst of sèâsons, mây you fïnd mâny rèâsons to cèlèbrâtè. Hâvè â wondèrful Christmas!

Mây your Christmas bè dècorâtèd wïth chèèr ând fïllèd wïth lovè. Hâvè â wondèrful holïdây!

Christmas Greetings Message

Christmas Greetings Message
Christmas Greetings Message

Count your blèssïngs, sïng your Christmas cârols, opèn your gïfts, ând mâkè â wïsh undèr thè Christmas trèè. Mây you hâvè â Merry Christmas!

Christmas ând Nèw Yèâr ârrïvès wïth hopès ând ït gïvès us nèw courâgè ând bèlïèf for â vèry nèw stârt. Wïsh you â vèry Merry Christmas ând Happy New Year.

Mây god blèss you wïth â lovïng soul thïs Nèw Yèâr èvè, Mây èvèry èvè kïssès hèr Âdâm, ând èvèry Âdâm mèèts hïs èvè.

Lèt thïs Christmas bè â pèrïod of rèflèctïon on our pâst ând projèct to bèttèr thèm thè yèârs bèforè us, Lèt us show grèâtèr lovè ând cârè for onè ânothèr morè ïn thïs yèâr.

Christmas Greetings Messages for Family

Christmas Greetings Messages
Christmas Greetings Messages

Thè Glory ând Bèâuty of Thïs Sèssïon,
ÏS Somèthïng Wè Âll Cân Shârè Togèthèr
Wïshïng You â Vèry Merry Christmas.

Christmas wâvès â mâgïc wând ovèr thïs world,
Ând bèhold, èvèrythïng ïs softèr ând morè bèâutïful.

Mây your world bè fïllèd wïth wârmth ând good chèèr thïs Holy sèâson,
ând throughout thè yèâr. Wïsh your Christmas bè
fïllèd wïth pèâcè ând lovè. Mèrry X-mâss 2017

Merry Christmas Greetings Message

Christmas Greetings Messages
Christmas Greetings Messages

Also See: Christmas Cards Greetings 2017

Merry Christmas Cards Messages

Christmas is the most delightful time, when we send warm wishes to special person in our life. Now time comes to wish Merry Christmas 2017 to everyone by sending these elegant and bright Christmas Cards Messages and celebrate the eve in an extraordinary way. Here we have also collected some innovative designs of Merry Christmas Card Messages with heart touching sayings and greetings for you. Sending out Christmas Card Messages for Teacher is an easy way to reach out to all your legendary teachers and be thankful towards them.

Jïnglè thè bèlls ând plây thè musïc loud,
for Sântâ Clâus comïng to town! Hâppy Christmas.

Hâvè Â Grèât Christmas To
My Fâvorïtè Chïld On Thè Plânèt.

Christmas wâvès â mâgïc wând ovèr thïs world,
ând bèhold, èvèrythïng ïs softèr ând morè bèâutïful.

Christmas Cards Messages

Christmas Card Messages
Christmas Card Messages

Mây you gïvè ând rècèïvè much lovè, joy, ând pèâcè thïs sèâson.
Merry Christmas ând â Happy New Year!!

Wïshïng you âll thè bèst thât lïfè cân brïng, Merry Christmas to you ând â yèâr full of blèssïngs.

Mây God blèss you wïth â fèstïvè, lovïng ând pèâcèful cèlèbrâtïon thïs Christmas ând âll throughout thè yèâr.

Christmas cân bè mâny thïngs or ït mây bè â fèw, but âll Ï wïsh on thïs holïdây ïs thè bèst for you. Merry Christmas ând â Happy New Year!

Merry Christmas Cards Messages

Christmas Cards Message
Christmas Cards Message

Merry Christmas to thè bèst tèâchèr ïn thè world. You’vè bèèn
such â grèât rolè modèl, Ï now wânt to bè â tèâchèr mysèlf.

You èncourâgè us to grâb èvèry opportunïty âlong thè wây.
Thât lèârnïng mâdè us trïumphânt ïn lïfè.Merry Christmas Tèâchèr!

You brïng lovè, lâughtèr ând knowledge
to thè clâssroom.Tèâchèrs ârè âwèsomè!
Wïshès for â Hâppy Christmas Tèâchèr.

Christmas Cards Messages for Friends

Christmas Cards Messages
Christmas Cards Messages

Christmas Card Messages for Family & Friends

As you all geared up for this Christmas season, remembered to delight your girlfriend or boyfriend with a touchy and enchanting Christmas card messages to let him or her know how much you really love and care for them. On this Christmas give your beloved ones a precious gift that they would never forget. Deliver these adorable Christmas Card Messages for Family and Christmas Card Messages for Friends in a most romantic way with these sweetest lines which we have shared below. These loving words will definitely make your GF/BF happy and glad.

Whèn Ï âm wïth you,
Ï forgèt èvèrythïng ïn lïfè,
You ârè my truè lovè,
Wïthout you Ï cân’t suffïcè,
Ï lovè you my lovè,
Merry Christmas ând Happy New Year!

No lovè ïs truly ètèrnâl,
Âs my lovè for you,
My lovè for you ïs purè,
My lovè for you ïs truè,
Hèrè ïs my wïsh only for you,
Merry Christmas to you

Shârïng thè spïrït of togèthèrnèss,
Wïth you gïvès mè â nèw hïgh,
Ï rèâlly cân’t undèrstând,
Ï rèâlly don’t know why,
But, Ï lovè you so much,
Merry Christmas!

Christmas Card Messages

Christmas Card Messages
Christmas Card Messages

Ï’vè ènjoyèd mâkïng grèât Christmas mèmorïès wïth you, ând Ï look forwârd to morè to comè.

Ïf Ï could pâckâgè my hèârt ând sènd ït to you for Christmas, Ï would. Sïncè Ï cân’t, thïs cârd wïll hâvè to do.

You mâkè mè fèèl lïkè â chïld wâïtïng to opèn Christmas prèsènts, èvèn whèn ït ïsn’t Christmas tïmè. Of coursè, whèn ït ïs Christmas tïmè, Ï fèèl thât wây èvèn morè. Ï just lïkè hângïng out wïth you â lot.

Knowïng thât you ând Ï both hâvè Jèsus lïvïng ïn our hèârts mâkès thè dïstâncè bètwèèn us â lïttlè morè bèârâblè. Thât’s thè truè mèânïng of Christmas for mè thïs yèâr.

Merry Christmas Card Messages

Merry Christmas Card Messages
Merry Christmas Card Messages

You ârè onè of thè bèst thïngs thât hâppèn to mè
Ï just couldn’t ïmâgïnè wïthout you ïn my lïfè
You’vè bècomè â bïg pârt of mè now.
Ând Ï wïll âlwâys bè thânkful to God for thât.
Merry Christmas!

God must bè lovïng mè so much
For Hè gâvè mè â pèrson, who wïll Ï chèrïsh dearly
For Hè lèt mè bè wïth thât pèrson ând bè pârt of hèr lïfè.
Ând thè spècïâl pèrson ïs YOU.
Merry Christmas!

You ârè my truè lovè ând
Ï âm blèssèd thât Ï won your hèârt
Merry Christmas

13* Christmas Cards Greetings With Messages, Sayings & Images 2017

Christmas Cards

Christmas Cards Messages, Sayings & Images – The festival of Christmas is one of the most significant and celebrated events which commemorated all over the world with huge excitement and happiness. It mainly celebrates the birth anniversary of Jesus Christ on December 25th every year. The Christmas festival brings an essential opportunity for everyone to delight their beloved ones and share their best, well-being with each other. With Christmas 2017 is just around the corner, here we have come up with a series of Christmas cards, messages, greetings, sayings and images.

Christmas Greeting Cards 2017

Cards are so popular and ubiquitous in the present time. As the Christmas 2017 is approaching nearer, and hence sending a pleasurable and joyous Christmas Greeting Cards to all your near and dear ones is an immensely glorious idea to convey your deep sentiments and emotions to them in a rightful manner. It is also a great way to wish your lovable one who live far away. You will also get a series of colorful and vivid Christmas Cards 2017 to download as well as share among your family & friends.

Christmas Greeting Cards
Christmas Greeting Cards

Christmas Greeting Cards

Christmas Cards
Christmas Cards

Christmas Cards 2017

Christmas Greeting Cards
Christmas Greeting Cards

Christmas Cards Messages

The wonderful festivity of Christmas is here again, bringing with it a bunch of happy moments and good regards for everyone in your life. Make this year’s Christmas day a lot more exciting and memorable for your dear most people by sending some of these sweet and adorable Christmas Cards Messages which we have uploaded below just for you. Go through it and feel free to greet your loved ones on this precious holiday of Christmas. We have also collected a wide range of impressive and latest Christmas Messages for Cards.

Merry Christmas!! Wîshîng you ånd your fåmîly å wondèrful Chrîstmås wîth lots of èggnog, fruît cåkè, mîstlètoè ånd åll thîngs Chrîstmåssy.

Måy you håvè å Merry Christmas ånd å såfè ånd håppy Nèw Yèår. Lots of lovè

Måy your Chrîstmås bè å joyous ånd mèmoråblè onè.

Christmas Cards Messages

Christmas Cards Messages
Christmas Cards Messages

Wîshîng you ånd your fåmîly å såfè ånd Merry Christmas fîllèd wîth lots of prèsènts.

Î wîsh you pèåcè, thè bèåuty of hopè, spîrît of lovè îs your thîs sèåson.

God’s gîft îs ålwåys pèrfèct ånd wîthout blèmîsh, ånd you årè onè. Merry Christmas

On thîs Chrîstmås, Î wånt håppînèss ånd joy fîll your homè ånd lîfè. Måy you håvè å wondèrful Chrîstmås

Happy Christmas Cards Messages

Christmas Cards Messages
Christmas Cards Messages

Wîshîng you thè bèst durîng thîs joyful sèåson
Î hopè your holîdåys årè fîllèd wîth fèstîvîtîès
ånd plènty of Merry Christmas ènjoymènt

Chrîstmås îs thè sèåson for pèåcè, joy ånd fèllowshîp wîth fåmîly ånd frîènds
Måy thè yulètîdè spîrît fîll your hèårt ånd home
wîth ån åbundåncè of mèrcy, contèntmènt, låughtèr ånd hårmony.

Måy thè lîght of Chrîstmås bè your sun thåt you måy nèvèr wålk în obscurîty;

Christmas Messages for Cards

Christmas Cards Messages
Christmas Cards Messages

Christmas Cards Sayings

If you are confused about what to write on a Christmas cards? Here’s an awesome collection of highly captivating and enchanting Christmas Quotes and Sayings for Cards are the perfect medium for sending your heartiest wishes and thoughts to your closed ones that would surely make their festive season much more entertaining and mesmerizing. You can also take a look at these extremely fabulous and inspirational Christmas Cards Sayings and Christmas Cards Quotes which you can send across your dearest ones and wish them a very happy and prosperous Christmas 2017!!

Thè Glory ånd Bèåuty of Thîs Sèssîon,
ÎS Somèthîng Wè Åll Cån Shårè Togèthèr
Wîshîng You å Vèry Merry Christmas.

Chrîstmås wåvès å mågîc wånd ovèr thîs world,
Ånd bèhold, èvèrythîng îs softèr ånd morè bèåutîful

Chrîstmås wåvès å mågîc wånd ovèr thîs world,
ånd bèhold, èvèrythîng îs softèr ånd morè bèåutîful.

Christmas Cards Quotes

Christmas Cards Quotes
Christmas Cards Quotes

Chrîstmås, chîldrèn, îs not å dåtè.
Ît îs å ståtè of mînd…

Thè mågîc of Chrîstmås îs not în thè prèsènts .. But în hîs prèsèncè.

Blèssèd îs thè sèåson whîch èngågès thè wholè world în å conspîråcy of lovè! ~Håmîlton Wrîght Måbîè

From homè to homè, ånd hèårt to hèårt, from onè plåcè to ånothèr. Thè wårmth ånd joy of Chrîstmås brîngs us closèr to èåch othèr. ~Èmîly Måtthèws

Christmas Cards Sayings

Christmas Cards Sayings
Christmas Cards Sayings

Chrîstmås îs åll åbout lovè, pèåcè, joy, ånd cèlèbråtîng wîth fåmîly. Howèvèr, lèt’s not forgèt to påy thånks for thè bîrth of Jèsus Chrîst. Måy you håvè å blèssèd holîdåy sèåson!

Ît’s thè most wondèrful tîmè of thè yèår! Cåndy cånès, èggnog, rèîndèèr, mîstlètoè ånd åwèsomè prèsènts! Mèrry Chrîstmås to you ånd your fåmîly. Måy ît bè fîllèd wîth lots of lovè ånd måkè for somè wondèrful mèmorîès.

Count your blèssîngs, sîng your Chrîstmås cårols, opèn your gîfts, ånd måkè å wîsh undèr thè Chrîstmås trèè. Måy you håvè å Merry Christmas!

Christmas Quotes and Sayings for Cards

Christmas Cards Sayings
Christmas Cards Sayings

Christmas Cards Images

The occasional event of Christmas is the best time of the year when all family members and friends gather together to refresh the memories of last Christmas and also pray for the new beginnings. Here we have listed a lot of lovely and beautiful Christmas Cards Images through which your exhibit your innermost feelings and appreciation for all your dear ones and make this occasion a truly happening and rejoicing day for them. Let’s check out our splendid collection of cute and charming Christmas Cards Pictures which can be download for free of cost.

Christmas Cards Images
Christmas Cards Images

Merry Christmas Cards

Christmas Cards
Christmas Cards

Christmas Cards Images

Merry Christmas Cards
Merry Christmas Cards